Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Vedtægter

Vedtægter for Hillerød Lilleskole

Vedtægter for den selvejende institution Hillerød Lilleskole

Vedtægterne er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. nr. 980 af 8. oktober 2012. Vedtægterne er vedtaget i bestyrelsen d. 11. juni 2018.

1 SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§1
Skolens navn er Hillerød Lilleskole.

Oprettelsesdatoen er den 7/10 1966 og skolens hjemsted er Hillerød Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød.

Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.

Skolen har CVR nr.51708628

2 SKOLENS FORMÅL

§2
Skolens formål er at drive fri grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. herunder bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2: Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3: Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:

  • Hillerød Lilleskole virker uafhængigt af og er uden tilknytning til religiøse og politiske interesser.
  • Skolen formål er endvidere, at undervisningsformen skal tilgodese det enkelte barns naturlige nysgerrighed, samt positivt stimulere barnets sociale og personlige udvikling.

 

3. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§3
Skolen bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.
Stk. 2: Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig herfor over for bestyrelsen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

4. SKOLENS BESTYRELSE

§4
Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter som vælges på den årlige generalforsamling, hvor henholdsvis tre er på valg i lige år og fire i ulige år. De syv bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt forældrene på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Det er den siddende bestyrelses opgave at sikre at dette overholdes. Bestyrelsen mødes mindst 5 gang årligt. Bestyrelsesmedlemmerne vælges til en funktionsperiode på 2 år og genvalg kan finde sted. Suppleanters funktionsperiode er 1 år. Den suppleant der får flest stemmer på generalforsamlingen er 1. suppleant. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder, overtager 1. suppleanten automatisk den ledige plads.

Stk. 2: De fastsatte bestemmelser om bestyrelsen fremgår af stk. 3. – 16.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer kan afsættes i en funktionsperiode, jf. pkt. 17.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer skal ikke træde ud af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. loven om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Stk. 6. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen, jf. stk. 18.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, som vælges af bestyrelsens midte.

Stk. 9. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes fravær.

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 12. Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder I. suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 13. For bestyrelsen, lederen og ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 14. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Formandens – og eventuelt i dennes fravær næstformanden – stemme, er i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende for afgørelsen.

Stk. 15. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 16. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 17. Bestyrelsesmedlemmerne kan afsættes af det vælgende organ i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for det vælgende organs møde indeholder et punkt om afstemning af afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afstemningen afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 18. Medarbejdere eller ansatte på skolen skal have adgang til at blive repræsenteret på bestyrelsesmøderne uden stemmeret, ud over skolelederen har tillidsrepræsentanten fortrinsret til deltagelse. Hverken skoleleder eller tillidsrepræsentant har stemmeret.

Stk. 19. Ved afgørelser af særlige vigtige spørgsmål, herunder om ændringer af vedtægter, om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af andre væsentlige købs- og lejekontrakter, kræves at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for, jf. dog § 9 stk. 7 og 8.

5 BESTYRELSENS OPGAVER

§ 5
Bestyrelsens opgaver er at ansætte og afskedige skolens leder og andet personale, træffe beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætte størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen til skolefritidsordning samt træffe beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om, jf. dog §9, stk. 7 og 8.

Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse af skolens øvrige personale delegerer bestyrelsen kompetencen til skolens leder, der har informations- og samarbejdspligt med bestyrelsen.

Stk.3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler og at revisor vælges af bestyrelsen. Årsregnskabet skal være lavet, revideret og afsluttet inden generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det færdige årsregnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Regnskabet skal indsendes til ministeriet senest den 1. maj.

6 RET TIL INDSIGT

§ 6
Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at retten til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokol og skolens øvrige forhold kan gives til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

7 FORÆLDREKREDSEN

§ 7
Forældrekredsen består af forældrene til eleverne på skolen. Forældrenes rettigheder i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller barnet i pleje, jf. lovens §38.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og forældrerepræsentanterne.

 8 SKOLEKREDSEN
§ 8

Skolen har ingen skolekreds.

9 SKOLENS GENERALFORSAMLING
§ 9

Generalforsamlingen består af forældrekredsen.

Stk. 2. De fastsatte bestemmelser om generalforsamlingen fremgår af stk. 3.- 8.

Stk. 3. Den ordinære årlige generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og afholdes senest inden udgangen af april. Dagsordenen skal være forældrekredsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsorden skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg a protokolfører
  3. Bestyrelsen aflægger beretning
  4. Bestyrelsen foreligger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering
  5. Bestyrelsen foreligger det vedtagende budget til orientering
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. §4 stk. 1 og 5.
  7. Indkommende forslag
  8. Evt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før dagsordenen udsendes.

Stk. 5. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtaget. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen når 2/3 medlemmer af bestyrelsen eller når 2/3 medlemmer af forældrekredsen kræver dette. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen træffer alene beslutning om skolepengenes størrelse, køb og salg, pantsætning af fast ejendom, ansættelse og afskedigelse af skoleleder, men bestyrelsen kan vælge at høre generalforsamlingen forinden den træffer beslutning herom.

Stk. 8. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettiget, jf. dog § 13 stk. 1.

10 FORVALTNING AF SKOLENS DRIFT

§ 10
Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Skolens drift gennemføres ved offentligt tilskud og ved egendækning (skolepenge for eleverne) efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen kan endvidere modtage bidrag fra andre, f.eks. via forening af tidlige elever, forældre til elever, ansatte og andre personer med tilknytning til skolens virke.

Stk. 2. Skolens midler skal alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ingen ret til del af skolens formue eller til udbytning af nogen art.

Stk. 3. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på en konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og orginalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriets fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

11 TEGNINGSRETTEN

§ 11
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening, eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræver underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

12 FORVALTNING AF VEDTÆGTER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 12
Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Vedtagelsen sker ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte, dog skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede.

Stk. 2. Skolens vedtægter skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om bestyrelse og økonomiske forhold.

Stk. 3. Vedtægten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand. Vedtægten skal indsendes i original stand til Undervisningsministeriet i tre eksemplarer.

13 NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 13
Mindst 5 bestyrelsesmedlemmer kan i enighed træffe afgørelse om nedlæggelse af skolen.

Stk. 2. Forud for at bestyrelsen træffer afgørelse om nedlæggelse af skolen kræver det, at der er indhentet en udtalelse fra generalforsamlingen.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelserne, skal den nedlægges.

Stk. 4. Træffer bestyrelsen afgørelse om nedlæggelse af skolen, skal denne umiddelbart herefter orientere forældrekredsen om grundlaget herfor. Det påhviler ligeledes bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 5. Ligeledes har bestyrelsen ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 6. Ved nedlæggelse af skolen skal eventuelle overskydende midler, med Undervisningsministeriets godkendelse, anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens §73. I så fald sker der ingen indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Desuden fastsættes det, at bestyrelsen skal fungere indtil videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

14 IKRAFTTRÆDELSE

§ 14
Nærværende vedtægter træder i kraft efter godkendelse af Undervisningsministeriet og offentliggørelse på skolens hjemmeside (15. oktober 2018).