Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Vedtægter

Vedtægter for Hillerød Lilleskole

Vedtægter for den selvejende institution Hillerød Lilleskole

Vedtægten er godkendt på bestyrelsesmøde den 15. marts 2024.
Vedtægten er efterfølgende godkendt på generalforsamling den 11. april 2024.
Vedtægten er offentliggjort på skolens hjemmeside den 23.maj 2024.
Skolen har senest modtaget godkendelse på vedtægter i Børne- og Undervisningsministeriet den 12. juli 2007.

1 SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§1
Skolens navn er Hillerød Lilleskole.

Oprettelsesdatoen er den 7/10 1966 og skolens hjemsted er Hillerød Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød.

Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.

Skolen har CVR nr.51708628

2 SKOLENS FORMÅL

§2
Skolens formål er at drive fri grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. herunder bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler.
Skolen udbyder grundskole med 0. klassetrin/børnehaveklasse, grundskole med 1.-9. klassetrin samt skolefritidsordning.

Stk. 2: Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3: Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:
• Hillerød Lilleskole virker uafhængigt af og er uden tilknytning til religiøse og politiske interesser.
• Skolens formål er endvidere, at undervisningsformen skal tilgodese det enkelte barns naturlige nysgerrighed, samt positivt stimulere barnets sociale og personlige udvikling.

 

3. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§3
Bestyrelsen ved Hillerød Lilleskole består af syv medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt de stemmeberettigede i forbindelse med afvikling af den årlige generalforsamling ved valghandling knyttet til forældrekredsen. Hver forælder kan afgive stemme på et antal personer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer der skal vælges ind. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges til en funktionsperiode på 3 år, hvilket betyder, at der hvert år enten vælges 2 eller 3 nye bestyrelsesmedlemmer (hvert tredje år vælges 3 og de resterende år vælges 2).
Der vælges endvidere for ét år 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt forældrekredsen. Den suppleant der får flest stemmer på generalforsamlingen, er 1. suppleant. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder, overtager 1. suppleanten automatisk den ledige plads.
Genvalg af såvel medlemmer som suppleanter til skolens bestyrelse kan finde sted.
Bestyrelsen mødes mindst 5 gang årligt.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden. Forældrekredsen kan dog på en indkaldt (ekstra-) ordinær generalforsamling afsætte ét eller flere forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt til afstemning herom. Afsættelse af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer kan ske med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte på en sådan generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke træde ud af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, og kan i øvrigt fortsætte i bestyrelsen, selvom de ikke har børn på skolen, indtil bestyrelsesmedlemmets valgperiode udløber.

Stk. 4. Udtræder et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden, indtræder suppleanten for resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems funktionsperiode. Hvis der ikke er en suppleant, skal der hurtigst muligt vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den udtrædendes resterende funktionsperiode.

Stk. 5. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. loven om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Stk. 6. Skolens medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Skolens medarbejdere er kun stemmeberettigede ved valg af bestyrelsen, hvis de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og næstforperson, som vælges af og blandt bestyrelsens 7 forældrevalgte medlemmer.

Stk. 10. Næstforpersonen træder i forpersonens sted ved dennes fravær.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og mindst et flertal, herunder forpersonen, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 13. Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, som følger af lov om friskoler og private grundskoler m.v. eller af skolens vedtægter. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder 1. suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 14. For bestyrelsen, lederen og ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Forpersonens – og eventuelt i dennes fravær næstforpersonens – stemme, er i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende for afgørelsen.

Stk. 16. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 17. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske, hvem der kan deltage i møderne, samt hvordan der løbende kommunikeres til interessenter om bestyrelsens arbejde.

Stk. 18. Skolelederen, viceskoleleder, administrativ koordinator samt en repræsentant for de ansatte deltager i bestyrelsesmøder med mindre særlige forhold taler imod. Valg af en repræsentant for de ansatte foretages af skolens samlede personalegruppe. Hverken skoleleder, viceskoleleder, administrativ koordinator eller de ansattes repræsentant har stemmeret. Til et hvert møde kan endvidere indbydes relevante repræsentanter fra skolen eller samarbejdspartnere efter bestyrelsen ønske.

Stk. 19. Ved afgørelser af særlige vigtige spørgsmål, herunder om ændringer af vedtægter, ved afskedigelse af skoleleder, om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af andre væsentlige købs- og lejekontrakter, tilstræbes enighed og som minimum kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for.

4 BESTYRELSENS OPGAVER

§ 4

Skolen bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Bestyrelsen har til opgave at ansætte og afskedige skolens leder og andet personale. Bestyrelsen kan overdrage skolens leder sin ret til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale, jf. §5.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen til skolefritidsordning samt træffer beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om inden for rammerne af denne vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer i fællesskab med generalforsamlingen beslutning om ændring af skolens vedtægter.

Stk. 6. Udenfor de tilfælde, hvor bestyrelsen efter loven skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffer bestyrelsen i fællesskab med generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse.

Stk. 7. Bestyrelsen skal i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægtens ordlyd følge lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægten til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

5 Skolens ledelse

§ 5
Bestyrelsen kan overdrage sin bemyndigelse til at ansætte øvrigt personale, fastansatte og midlertidigt ansatte til den ansatte skoleleder. Skolens leder har informations- og samarbejdspligt med bestyrelsen.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen.

Stk. 3. Skolens leder sikrer, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår. Skolens leder varetager endvidere personaleledelsen i forhold til alle ansatte på skolen.

Stk. 4. Bestyrelsen og skolelederen kan træffe skriftlige aftaler om delegation af beslutningskompetence på givne områder knyttet til den daglige drift af skolen, når sådan delegation er i overensstemmelse med skolens vedtægter og lovgivningen i øvrigt.

Stk. 5. Skolens leder og skolens øvrige personale er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Stk.6. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler.
Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler og at revisor vælges af bestyrelsen. Årsregnskabet skal være lavet, revideret og afsluttetinden generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det færdige årsregnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

6 Ret til indsigt

§ 6
Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid efter anmodning ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at retten til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokol og skolens øvrige forhold kan gives til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 7 Forældrekredsen
§ 7

Forældrekredsen består af forældrene til eleverne på skolen. Forældrenes rettigheder i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller barnet i pleje.

Stk. 2. Skolen fører en liste over de personer, som tilhører forældrekredsen i kraft af forældremyndighed over elever på skolen. Listen opdateres løbende efter skriftlig anmodning herom. Skolen sikrer underretning af den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og forældrerepræsentanterne. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Tilsynet skal udøves efter de til en hver tid gældende bestemmelser herom i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.

8 SKOLENS GENERALFORSAMLING
§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen inden udgangen af april. På generalforsamlingen kan skolens forældrekreds deltage med stemmeret.

Stk. 2. Den ordinære årlige generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter den fremgangsmåde, som foreskrives af bestyrelsens forretningsorden med minimum 4 ugers varsel. Dagsordenen skal være forældrekredsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af protokolfører.
3. Bestyrelsen aflægger beretning.
4. Bestyrelsen foreligger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
5. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget inklusive budgetoverslag for minimum to efterfølgende budgetår til orientering.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, og kan kun resultere i en beslutning på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Forslag skal bekendtgøres for deltagerne på generalforsamlingen senest ved udsendelse af dagsorden for denne. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 5. Hver stemmeberettiget deltager på generalforsamlingen har én stemme.

Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person som er fysisk tilstedeværende ved generalforsamlingen, og med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 8. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtaget. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 9. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis én eller flere deltagere på generalforsamlingen ønsker det.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen når 3 ud af 7 medlemmer af bestyrelsen kræver det, eller når 1/3 medlemmer af forældrekredsen kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

Stk. 11. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

9 FORVALTNING AF SKOLENS DRIFT

§ 9

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
Skolens drift gennemføres ved offentligt tilskud og ved egendækning (skolepenge for eleverne) efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen kan endvidere modtage bidrag fra andre, f.eks. via forening af tidlige elever, forældre til elever, ansatte og andre personer med tilknytning til skolens virke.

Stk. 2. Skolens midler skal alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ingen ret til del af skolens formue eller til udbytning af nogen art.

Stk. 3. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på en konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriets fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

10 TEGNINGSRETTEN

§ 10

Skolen tegnes enten af bestyrelsens forperson og skolens leder i forening, eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstforperson. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræver underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

11 FORVALTNING AF VEDTÆGTER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 11

Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Beslutningen træffes endeligt på en generalforsamling på baggrund af et udarbejdet oplæg hertil fra skolens bestyrelse. Minimum 2/3 af bestyrelsen skal have stemt for godkendelse af vedtægtsændringerne, jf. § 3 stk. 19. Vedtagelse af vedtægtsændringer på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte, dog skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede.

Stk. 2. Vedtægtsændringer, som Børne- og Undervisningsministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal.
Bestyrelsen har pligt til at orientere skolens forældrekreds (og evt. skolekreds) sådanne vedtægtsændringer.

Stk. 3. Vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis de
1) indeholder oplysning om, hvem der er forperson og næstforperson for bestyrelsen,
2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,
3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser med let læselig skrift f.eks. maskinskrift, samt
4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

12 NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 12

Udenfor de tilfælde, hvor bestyrelsen efter loven skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffer bestyrelsen i fællesskab med generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning skal træffes med et flertal på mindst to-tredjedeles flertal blandt de fremmødte. Opnås et sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen forelægges på en ny generalforsamling mindst 30 dage efter første generalforsamling, og her vedtages med almindeligt flertal af de fremmødte.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelserne, skal den nedlægges.

Stk. 4. Træffer bestyrelsen afgørelse om nedlæggelse af skolen, skal denne umiddelbart herefter orientere forældrekredsen om grundlaget herfor. Det påhviler ligeledes bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 5. Ligeledes har bestyrelsen ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 6. Ved nedlæggelse af skolen skal eventuelle overskydende midler, med Undervisningsministeriets godkendelse, anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Desuden fastsættes det, at bestyrelsen skal fungere indtil videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

ooo OOO ooo

Således vedtaget på Hillerød Lilleskoles ordinære generalforsamling den 11. april 2024 med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte på forsamlingen.