Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Tilsynserklæring

Skolekode 219009

Tilsynsførende: Geert Büttcher

Erklæring fra tilsynsportalen: https://tilsynsportalen.uvm.dk/service/api/Supervisor/GetSupervionStatementByReportId?SupervisionReportId=633

Tilsynsrapport 2018/19 Hillerød Lilleskole, Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød

Tilsyn:
11/09-2018: Besøg i 4., 5. 7., 8. og 9. klasse
21/01-2019: Samtale med Sanne omkring skolens dagligdag og undervisningen generelt, samt besøg på de forskellige trin.
05/02-2019 Besøg i 2., 5. og 9. klasse
04/03-2019 Besøg i 6. og 7 klasse

Som forældrevalgt ekstern tilsynsførende er det min helt klare og entydige vurdering:
– At undervisningen i dansk, matematik og engelsk lever op til kravet om, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
– At undervisningen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre
– At skolen fokuserer på elevernes alsidige personlige udvikling
– At eleverne oplever og lærer at leve med respekt, tolerance og ligestilling mellem kønnene
– At skolen anvender tidssvarende undervisningsmaterialer
– At undervisningssproget er dansk med mindre, der undervises i fremmedsprog
– At skolen tilbyder støtteundervisning til elever med særlige behov

Skolen arbejder stadig med fokuspunkter som forældreengagement og evaluering af undervisningen, ligesom de har afholdt pædagogiske dage med emnet Den røde tråd. Hvordan fungerer tingene i de forskellige afdelinger, klasser, trin? Hvorfor gør vi sådan?

Derudover arbejdes der på at skabe sciencelokaler og bi-lag (altså dyrene).

Skolen har fravalgt historie og religion, men glæder sig i øvrigt til for første gang at føre elever op til afgangsprøven. Alle elever i lilleafdelingen indgår i ”elevrådet” på de ugentlige fællesmøder. På mellemtrin og i overbygning holdes der kvartalsvise stormøder (for alle), og to elever fra hhv. 7.-9.klasse deltager i Lilleskolernes Parlament.

Ud over at deltage i undervisningen har jeg haft mulighed for at tale uformelt med lærere og elever i pauserne. Jeg har naturligvis også holdt mere formelle møder med ledelsen. Jeg er på skolen blevet mødt med åbenhed i alle sammenhænge. Jeg mener derfor at have et godt grundlag for at afgive denne erklæring om skolen.

Tilsyn 11/09-2018
4 klasse. Engelsk grammatik. Ex.: To be i datid og sætningsdannelser med to be.
5. klasse. Prins Faisals ring af Bjarne Reuter. Eleverne læser, genfortæller, øver nye ord og beskriver personer og til sidst tegner de billeder omkring historien.
7., 8. og 9. klasse får et oplæg til FN`s Verdensmål. Dagen indledes med registrering af elever samt godmorgen hilsen til alle. Derefter får eleverne mulighed for at fortælle om egne oplevelser. 2 begreber bliver diskuteret: BNP og inflation.
Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug. 2 grupper arbejdede på en tale til alle de andre elever, om hvilke områder/adfærd indenfor landbrug, industri og den enkelte person, man kunne ændre for at ændre ex. madspild, overforbrug, madvareproduktion ect.
9 redaktioner arbejdede på at lave en avis, derudover var der en overordnet redaktion, som skulle samle og redigere materialet.
2. oplæg: Film om unge danskeres arbejde i tøjproduktionen i Indien ”Blod, sved og Tshirts”. Afsluttes med Walk and Talk. ( se billede)

Tilsyn 21/01-2019
Skoledagen startede med, at de store elever hentede deres små kammerater ned til morgensang. Inden ”Sneflokke kommer vrimlende” fik eleverne en forklaring på begrebet blodmåne samt en repetition på snereglerne.
Derefter var der en introduktion for 4., 5. og 6.klasserne omkring tre møder med mennesker, som har truffet et valg af afgørende betydning for deres liv. Møderne er med mennesker, der har viet deres liv til henholdsvis kristendommen, hinduismen eller budhismen. Jeg tog senere på dagen med til et nonnekloster tæt på skolen, hvor vi af Søster Theresa fik fortalt alt om hendes liv fra hendes dagligdag til forskellen på det gamle testamente og det nye testamente (Gud/Jesus). Eleverne var lyttende og stillede mange gode spørgsmål. Det var en spændende oplevelse.
3. klasse arbejdede meget engageret med personkarakteristik i Kim Fupz Aakesons ”Mor”.

Tilsyn 05/02-2019
2.klasse begyndte dagen med morgenmøde. Alle blev krydset af, og der blev også lavet en gå-hjem liste. Derefter skulle en elev fremlægge et emne, der interesserede ham/hende. I dag var det en pige, der havde valgt at fortælle om vandrefalken og bagefter kunne de andre elever stille spørgsmål og kommentere. Mødet sluttede med, at alle skulle gå til deres arbejdspladser.
Flere elever havde givet udtryk for, at der nogle gange blev talt for hårdt eleverne imellem. Først skulle de notere, hvilke gode og dårlige oplevelser, de havde haft. Samme emne skulle i øvrigt også diskuteres på et kommende forældremøde. Til sidst blev oplevelserne diskuteret indbyrdes og i plenum. Eleverne satte ord på hovedproblemerne som Kropssprog, Måden at sige ord på og Følelser. Der var enighed om at tænke sig om, inden man udtalte sig, men også om at prøve på at afslutte skænderier på en god måde.
Senere på dagen kiggede jeg igen ind i klassen og kunne følge en opsamling efter arbejdet med vinkler. Når man var færdig, kunne man løse opgaver eller læse.
5. klasse arbejdede med computerspillets historie. Eleverne redegjorde for, hvad de synes, var komplicerede eller simple spil set med pigers og drenges øjne. Derefter skulle alle gå rundt i klassen og parvis stille hinanden spørgsmål omhandlende computere og brugen heraf. Timen sluttede med, at eleverne skulle vælge, hvilke spil de havde lyst til at arbejde med, ugen efter, med hensyn til strukturel opbygning, sproglig interaktion osv. Eleverne var, ikke overraskende, meget engagerede.
I næste lektion fremlagde en af eleverne sine oplevelser efter en tur på 4 uger med CISV (Childrens International Summer Villages) til Costa Rica. Mange lande var repræsenteret med henholdsvis 2 piger og 2 drenge plus en voksen. Hun begyndte med et skema for en normal dag, men fortalte også om de specielle dage, hvor f.eks. hvert land fortalte om deres kultur. Børnene lærte, at på trods af forskelle, var man alligevel meget ens. Det var et meget inspirerende foredrag, og man kunne tydeligt mærke hendes begejstring for opholdet.
9. klasse skulle til Vietnam og havde i forskellige grupper forberedt indlæg på engelsk, der skulle præsenteres for de vietnamesiske elever.
En gruppe beskrev på en meget elegant måde gennem tegninger danmarkshistorien fra vikingetiden til 1972. En anden gruppe havde en beskrivelse af Danmark med seværdigheder, klima, politiske partier, velfærd, uddannelsessystem og vores dronning. En tredje gruppe var ikke helt færdig med at uploade deres bidrag om dansk kultur og mad, men præsenterede et par sange, som de vietnamesiske elever skulle høre. Den fjerde gruppe var heller ikke helt færdige med deres video, som skulle beskrive en hverdag for en ung i Danmark. Den sidste gruppe havde lavet en bog om danske værdier efter at have spurgt samtlige klasser på skolen om, hvad hygge var. Bogen skal gives til den vietnamesiske skole sammen med billeder lavet af klasserne.

Tilsyn 04/03-2019
Morgensamlingen denne dag begyndte med en lille fortælling om hasselbusken, hvor de hanlige blomster er samlet i hængende rakler, mens de hunlige blomster er kogleagtige. Derefter en lille historie om fastelavn, hvor også navnene på nogle af dagene med forklaringer blev nævnt, blandt andet flæskemandag, hvidetirsdag og askeonsdag. Samlingen afsluttedes med 2 sange.
6. klasse havde først matematik. Program for timen: Lektiecheck, som lagde vægt på elevernes tilgang til matematikken frem for kontrol af løsningernes rigtighed. Ugeskema og Afslutning. Klassen arbejdede med et ugeskema, som gav læreren mulighed for at diffentiere undervisningen ud fra de enkelte elevers indlæringskurve og dermed hjalp eleverne med at variere deres indlæringsmuligheder.. Timen blev afsluttet med lyskrydsopgaver, som repeterede gennemgåede opgaver.
Klassen skulle de næste uger arbejde med genbrug, dvs. forskellige produkters mulighed for at blive genbrugt. Timen blev indledt med en film, dernæst plancher med de mest almindelige sorteringsmuligheder og endelig en snak om, hvad eleverne gjorde derhjemme, og hvad man i øvrigt kunne bruge genbrugsmaterialerne til. Dette blev fulgt op med en ny film, blandt andet omkring ressourcekredsløb, inden eleverne skulle lave deres egen plakat.
7. klasse lyttede til musik af Per Vers, da jeg kom ind i klassen. De blev inddelt i 4 grupper med hver deres sang/tekst: Målløs, I dag, Uheldige svin og I sku se, som skulle analyseres. Inden pausen afsluttede klassen med en dans til en rap. Flot udført.
Senere på dagen overværede jeg så elevernes første fremlæggelse af egen produktion/bearbejdning i form af en tekst, som i følge grupperne skabte en positiv eller negativ følelse i kroppen. Eleverne var meget entusiastiske og indlevende.

Sammenfattende oplever jeg dagligdagen på skolen som præget af gode relationer eleverne imellem og mellem elever og lærere.
Ledelse og lærere har i fællesskab stor opmærksomhed på, at eleverne trives godt i deres klasser og på skolen som helhed. Det er min oplevelse, at dette engagement bærer frugt. Eleverne ser ud til at trives, og giver udtryk for, at de er glade for at gå på skolen. Lærergruppen er præget af høj faglighed inden for deres respektive fag og viser her ud over en god pædagogisk faglighed.

Jeg kan fortsat bekræfte , at alt ”… står mål med undervisningen i Folkeskolen” – og mere til.

Frederikssund, den 03. april 2019
Geert Büttcher
Tilsynsførende