Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

UMV

Undervisningsmiljøvurdering

Skolen foretager løbende undervisningsmiljøvurderinger, som offentliggøres på hjemmesiden. Næste UMV gennemføres senest i skoleåret 2023/24 og offentliggøres på hjemmesiden.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

I bestræbelserne på at tilbyde de bedst mulige rammer for høj trivsel og god undervisning foretager vi løbende undervisningsmiljøvurderinger, hvor vi stiller os nysgerrige og undersøgende omkring skolens hverdag, vores relationer, elevernes medbestemmelse, det fagligt niveau mm. Vi har gennem årene brugt hæftet ”God undervisning set med elevernes øjne” fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), skolens værdier og pædagogiske mål samt spørgeskemaer fra UVM og DCUM som udgangspunkt for dialog med alle elever, individuelt og/eller klassevis. Spørgsmålene tilpasses elevernes alder og er overordnet set inddelt i nedenstående temaer:

Passende faglige udfordringer

Gode relationer

En aktiv elevrolle

Variation i skoledagen

Fordybelse og ro

Trivsel/tryghed i undervisning og pauser

Uddrag af undersøgelsen, Lilleafdelingen:

Børnene kan lide de aktiviteter, vi arbejder med i skolen. De er især glade for det kreative arbejde og variationen i hverdagen. Det har stor betydning for dem, når de selv kan gå videre med det, der motiverer dem, og de er glade for at komme med forslag til emner, som vi kan arbejde med. De har ønsket at genindføre fredagsopsamling, en evalueringsform vi derfor vil have fokus på fremadrettet.

Morgenmøderne har ligeledes stor betydning for børnene, fordi vi sammen i klassen kan tage hånd om legeaftaler på tværs, sammenhold og eventuelle konflikter.

I SFOen samles børnene fremover én gang månedligt til fællesmøde om initiativer, sprog, trivsel og andre emner, som optager børnene eller opstår i hverdagen.

Uddrag af undersøgelsen, Mellemrummet:

Eleverne giver udtryk for, at der er god variation i undervisningen og de er glade for at gå i skole. Der er en oplevelse af at blive lyttet til – og at der er plads til flere idéer fra elevernes side. Alle glæder sig derfor over, at Fællesmøderne igen kan afholdes.

Eleverne svarer desuden, at de føler sig passende fagligt udfordret og har gode sociale relationer i og på tværs af klasserne. Det er fortsat et fokusområde på Mellemrummet at fastholde høj trivsel.

Uddrag af undersøgelsen, Overbygningen:

Overordnet oplever overbygningseleverne undervisningsmiljøet som et tillidsfuldt og læringsrigt miljø, både blandt eleverne og til lærerne. Langt størstedelen har en opfattelse af et højt engagement og en undervisning, der opleves lærerig og varieret. Eleverne er glade for fællesarbejde, samvær på tværs, ture ud af huset, brain breaks og mindfulness i hverdagen og vil gerne blive bedre til plenumdialog.

En stor overvægt af besvarelserne indikerer, at der er stor bevidsthed om, at man har mulighed for betydelig indflydelse – både ift. undervisning, relationer, indhold, emner, arrangementer m.m. Dog tages den mulighed ikke op af særlig mange elever. Vi vil derfor sætte fokus på, sammen, fortsat at italesætte og iværksætte muligheder for at gøre sin indflydelse gældende. Hvad kan vi sammen gøre, og hvordan kan vi sammen sikre os, at overbygningsklasserne byder ind og tager del i deres skoleliv, når og hvor de kan? Som på de øvrige trin er Fællesmøderne en del af indsatsen.

Vi gennemførte i marts måned 2023 en UVM i vores overbygning 7-9.kl.
Vi benyttede i år, som noget nyt, den digitale platform Nearpod.
Undersøgelsen er lagt an på en blanding af spørgsmål hvor der var mulighed for at eleverne kunne skrive fri tekst, svarmuligheder eleverne kunne vælge imellem og sammensætning af valgfrie udsagn. Spørgsmålene er lavet på baggrund af Dansk Evalueringsinstituts landsdækkende undersøgelse af danske elevers oplevelse af god skolepraksis.
Undersøgelsen var anonym og en sammenfatning af resultaterne kan ses her.

De overordnede spørgsmål i undersøgelsen var fordelt i forhold til

1. Det faglige niveau i undervisningen.
2. Opgavernes sværhedsgrad
3. Oplevelsen af tilegnet læring og ønsker til praksis
4. Feedback og støtte fra lærerne i undervisning og opgaveløsning
5. Oplevelse af lærernes lydhørhed/dialog i undervisningen.
6. Undervisningsmiljøet, herunder tone og stemning i klasseundervisningen.
7. Kontakt (socialt og fagligt) mellem elever og lærere i den daglige undervisning.
8. Inddragelse af eleverne i undervisningen
9. Fordelingen af taleundervisning, opgaveløsning, undersøgelse.
10. Variation i arbejdsformerne
11. Tid til opgaveløsning og fordybelse.
12. Arbejdsro i undervisningen
13. Elevernes opfattelse af vigtige delelementer i en god skoledag. – herunder egne præferencer, klassens gode skoledag mm.
14. Hvad er det gode frikvarter?

7.kl:

Fagligt niveau, sværhedsgrad og feedback

I forhold til det faglige niveau i undervisningen er der en generel tilkendegivelse af, at eleverne oplever forskellige fag som mere eller mindre udfordrende.
Fagene kan være mere eller mindre udfordrende på baggrund af indhold, gruppesammensætning, elevernes arbejdsindsats mm.
72% af eleverne tilkendegiver at opgaverne der stilles, er tilpas fagligt udfordrende, mens 22 % tilkendegiver at opgaverne ikke passer til dem i sværhedsgrad.
I forhold til oplevelsen af tilegnet læring, er der en generel tilkendegivelse af at de oplever at tilegne sig faglig indsigt fra forskellige fag såsom; dansk, matematik, billedkunst, musik, madværk, idræt og tysk.
Eleverne i klassen oplever at feedbacken og støtten i undervisningen er til stede og gennemgående, men ligeledes at den er afhængig af behov hos de enkelte elever. Enkelte oplever at denne kunne blive styrket.
Ligeledes giver de udtryk for, at lærerne lytter til dem i timerne. Her opleves dog også at der kan. være ventetid på hjælp i timerne.
En del af eleverne påpeger at tonen mellem eleverne i klassen i undervisningstiden kan forbedres, men at kontakten mellem lærer og eleverne overvejende er god.
I forhold til inddragelse i undervisningen er et opmærksomhedspunkt, at 44 % af eleverne ikke oplever at de kommer med ideer til undervisningen, mens 50% oplever at de bidrager med ideer og forslag til denne.

Aktiviteter, arbejdsformer og den gode skoledag
Fordelingen mellem vekslende aktiviteter i undervisningen er i elevernes øjne overvejende god og eleverne fordeler sig jævnt i forhold til hvilke arbejdsformer der inddrages i undervisningen; herunder alene, grupper, ude af huset, på tværs af klassetrin.
Der er et overvejende ønske om længere tid til opgaveløsning og fordybelse i timerne. Ligeledes et ønske om mere arbejdsro.
I forhold til delelementer i den gode skoledag giver størstedelen udtryk for at humør, ro, god stemning og tone, fællesskab omkring aktiviteter og samarbejde, er med til at skabe en god skoledag.

8.kl:

Fagligt niveau, sværhedsgrad og feedback

I forhold til det faglige niveau i undervisningen er der en generel tilkendegivelse af, at eleverne oplever forskellige fag som mere eller mindre udfordrende.
Fagene kan være mere eller mindre udfordrende på baggrund af indhold, gruppesammensætning, elevernes arbejdsindsats mm. Der er en oplevelse af at gruppearbejde, grammatik og det at lave fremlæggelser være udfordrende.
76% af eleverne tilkendegiver at opgaverne der stilles, er tilpas fagligt udfordrende, mens 24 % tilkendegiver at opgaverne ikke passer til dem i sværhedsgrad.
I forhold til oplevelsen af tilegnet læring, er der en generel tilkendegivelse af at de oplever at tilegne sig faglig indsigt fra forskellige fag såsom; dansk, matematik, billedkunst, science, madværk, og i forhold til at skrive projektopgave.
Eleverne i klassen oplever at feedbacken og støtten i undervisningen er til stede og gennemgående, men ligeledes at den er afhængig af behov hos de enkelte elever.
Ligeledes giver de udtryk for, at lærerne lytter til dem i timerne. Her nævner flere at det varierer i forhold til de forskellige lærere og fag.
Størstedelen af eleverne påpeger at tonen mellem eleverne i klassen er god, og ligeledes at kontakten mellem lærer og eleverne overvejende er god.
I forhold til inddragelse i undervisningen er et opmærksomhedspunkt, at 65% af eleverne ikke oplever at de kommer med ideer til undervisningen, mens 30% oplever at de bidrager med ideer og forslag til denne.

Aktiviteter, arbejdsformer og den gode skoledag

Fordelingen mellem vekslende aktiviteter i undervisningen er i elevernes øjne overvejende god (76%) og eleverne fordeler sig jævnt i forhold til hvilke arbejdsformer der inddrages i undervisningen; herunder alene, grupper, ude af huset, på tværs af klassetrin.
Lidt over halvdelen har et ønske om længere tid til opgaveløsning, ro og fordybelse i timerne.
I forhold til delelementer i den gode skoledag giver størstedelen udtryk for at humør, søvn, ro, god stemning og tone, gensidig respekt, en god madpakke, fællesskab omkring aktiviteter, møder og samarbejde, er med til at skabe en god skoledag.
I forhold til frikvarterer er der et overvejende ønske at være sammen med sine klassekammerater og hygge sig.

9.kl:

Fagligt niveau, sværhedsgrad og feedback

I forhold til det faglige niveau i undervisningen er der en generel tilkendegivelse af, at eleverne oplever forskellige fag som mere eller mindre udfordrende.
Fagene kan være mere eller mindre udfordrende på baggrund af indhold, gruppesammensætning, elevernes engagement mm.
90% af eleverne tilkendegiver at opgaverne der stilles, er tilpas fagligt udfordrende, mens 10 % tilkendegiver at opgaverne ikke passer til dem i sværhedsgrad.
I forhold til oplevelsen af tilegnet læring, er der en generel tilkendegivelse af at de oplever at tilegne sig faglig indsigt fra forskellige fag såsom: matematik, science. Ligeledes i forhold til at skrive projektopgave, have terminsprøver og anden opgaveskrivning.
80 % af eleverne i klassen oplever at feedbacken og støtten i undervisningen er til stede og gennemgående, Nogle elever oplever at denne kun opleves en gang imellem. Ingen oplever at den ikke er til stede.
Ligeledes giver de udtryk for, at lærerne lytter til dem i timerne og at der en god forståelse mellem elever og. lærere.
Størstedelen af eleverne påpeger at tonen mellem eleverne i klassen er god, og ligeledes at kontakten mellem lærer og eleverne er god (100%)
I forhold til inddragelse i undervisningen er der en der en oplevelse af at halvdelen af eleverne kommer med ideer til undervisningen, mens en mindre del oplever at de ikke bidrager med ideer og forslag til denne.

Aktiviteter, arbejdsformer og den gode skoledag
Fordelingen mellem vekslende aktiviteter i undervisningen er i elevernes øjne overvejende god (90%) og eleverne fordeler sig jævnt i forhold til hvilke arbejdsformer der inddrages i undervisningen; herunder alene, grupper, ude af huset, på tværs af klassetrin. Her svarer 70% at der er variation i arbejdsformerne.
Størstedelen af eleverne (70%) oplever, at de har den nødvendige tid til opgaveløsning og fordybelse. 20% af. Eleverne kunne ønske sig længere tid til dette.
I forhold til delelementer i den gode skoledag giver størstedelen udtryk for at humør, søvn, ro, god stemning og tone, læring, gensidig respekt, fællesskab omkring aktiviteter, møder og samarbejde, er med til at skabe en god skoledag.
I forhold til frikvarterer er der et overvejende ønske om at være sammen med sine klassekammerater og hygge sig.