Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

UMV

Undervisningsmiljøvurdering

Skolen foretager løbende undervisningsmiljøvurderinger, som offentliggøres på hjemmesiden. Næste UMV gennemføres senest i skoleåret 2023/24 og offentliggøres på hjemmesiden.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

I bestræbelserne på at tilbyde de bedst mulige rammer for høj trivsel og god undervisning foretager vi løbende undervisningsmiljøvurderinger, hvor vi stiller os nysgerrige og undersøgende omkring skolens hverdag, vores relationer, elevernes medbestemmelse, det fagligt niveau mm. Vi har gennem årene brugt hæftet ”God undervisning set med elevernes øjne” fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), skolens værdier og pædagogiske mål samt spørgeskemaer fra UVM og DCUM som udgangspunkt for dialog med alle elever, individuelt og/eller klassevis. Spørgsmålene tilpasses elevernes alder og er overordnet set inddelt i nedenstående temaer:

Passende faglige udfordringer

Gode relationer

En aktiv elevrolle

Variation i skoledagen

Fordybelse og ro

Trivsel/tryghed i undervisning og pauser

Uddrag af undersøgelsen, Lilleafdelingen:

Børnene kan lide de aktiviteter, vi arbejder med i skolen. De er især glade for det kreative arbejde og variationen i hverdagen. Det har stor betydning for dem, når de selv kan gå videre med det, der motiverer dem, og de er glade for at komme med forslag til emner, som vi kan arbejde med. De har ønsket at genindføre fredagsopsamling, en evalueringsform vi derfor vil have fokus på fremadrettet.

Morgenmøderne har ligeledes stor betydning for børnene, fordi vi sammen i klassen kan tage hånd om legeaftaler på tværs, sammenhold og eventuelle konflikter.

I SFOen samles børnene fremover én gang månedligt til fællesmøde om initiativer, sprog, trivsel og andre emner, som optager børnene eller opstår i hverdagen.

Uddrag af undersøgelsen, Mellemrummet:

Eleverne giver udtryk for, at der er god variation i undervisningen og de er glade for at gå i skole. Der er en oplevelse af at blive lyttet til – og at der er plads til flere idéer fra elevernes side. Alle glæder sig derfor over, at Fællesmøderne igen kan afholdes.

Eleverne svarer desuden, at de føler sig passende fagligt udfordret og har gode sociale relationer i og på tværs af klasserne. Det er fortsat et fokusområde på Mellemrummet at fastholde høj trivsel.

Uddrag af undersøgelsen, Overbygningen:

Overordnet oplever overbygningseleverne undervisningsmiljøet som et tillidsfuldt og læringsrigt miljø, både blandt eleverne og til lærerne. Langt størstedelen har en opfattelse af et højt engagement og en undervisning, der opleves lærerig og varieret. Eleverne er glade for fællesarbejde, samvær på tværs, ture ud af huset, brain breaks og mindfulness i hverdagen og vil gerne blive bedre til plenumdialog.

En stor overvægt af besvarelserne indikerer, at der er stor bevidsthed om, at man har mulighed for betydelig indflydelse – både ift. undervisning, relationer, indhold, emner, arrangementer m.m. Dog tages den mulighed ikke op af særlig mange elever. Vi vil derfor sætte fokus på, sammen, fortsat at italesætte og iværksætte muligheder for at gøre sin indflydelse gældende. Hvad kan vi sammen gøre, og hvordan kan vi sammen sikre os, at overbygningsklasserne byder ind og tager del i deres skoleliv, når og hvor de kan? Som på de øvrige trin er Fællesmøderne en del af indsatsen.