Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

UMV

Undervisningsmiljøvurdering

Skolen foretager løbende undervisningsmiljøvurderinger, som offentliggøres på hjemmesiden. Næste UMV gennemføres senest i skoleåret 2021/22 og offentliggøres på hjemmesiden.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

I bestræbelserne på at tilbyde de bedst mulige rammer for høj trivsel og god undervisning foretager vi løbende undervisningsmiljøvurderinger, hvor vi stiller os nysgerrige og undersøgende omkring skolens hverdag, vores relationer, elevernes medbestemmelse, det fagligt niveau mm. I 2019 har vi brugt hæftet ”God undervisning set med elevernes øjne” fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som udgangspunkt for dialog med alle elever, individuelt og/eller klassevis. Spørgsmålene tilpasses elevernes alder og er overordnet set inddelt i nedenstående temaer:

Passende faglige udfordringer

Gode relationer

En aktiv elevrolle

Variation i skoledagen

Fordybelse og ro

Trivsel/tryghed i undervisning og pauser

Uddrag af undersøgelsen, Lilleafdelingen:

Børnene kan lide de aktiviteter, vi arbejder med i skolen. De er især glade for det kreative arbejde og variationen i hverdagen. De giver udtryk for at være passende udfordret ift. fagligt niveau, men at der kan være ventetid på hjælp.
Det har stor betydning for dem, når de selv kan gå videre med det, der motiverer dem, og de er glade for at komme med forslag til emner, som vi kan arbejde med. De har ønsket at genindføre fredagsopsamling med “hvad har vi lavet, hvad har vi lært og hvad vil vi gerne arbejde med i næste uge”, en evalueringsform vi derfor vil have fokus på fremadrettet.

Uddrag af undersøgelsen, Mellemrummet:

Eleverne svarer generelt positivt på undersøgelsens spørgsmål. Der er god variation i undervisningen og de er glade for at gå i skole. Der er en oplevelse af, at lærerne lytter og tager imod forslag, så alle kan inddrages.

Eleverne svarer desuden, at de føler sig passende fagligt udfordret og har gode sociale relationer. Det styrkes af årets indsats med at understøtte et stærkt fællesskab på tværs af klasserne. Det er et ønske, at der i Mellemrummet skabes forskellige arbejdsstationer så der bliver bedre muligheder for at trække sig fra det stores fællesskab – at der bliver skabt rum til fordybelse.

Uddrag af undersøgelsen, Overbygningen:

I de tre overbygningsklasser er spørgsmålene både besvaret skriftligt i form af individuelt spørgeskema og mundtligt i form af individuelle samtaler.
Overordnet oplever overbygningseleverne undervisningsmiljøet som et trygt, tillidsfuldt og læringsrigt miljø. Langt størstedelen har en opfattelse af nærværende, hjælpsomme og engagerede lærere, og eleverne har både tillid til relationen til lærerne samt undervisningen, der i øvrigt opleves både spændende, lærerig og for det meste varieret. Variationen af undervisningen opleves både fagafhængig, men også lærerafhængig i de tre respektive klasser, men det samlede billede er, at der er en god balance set over en hel skoledag/skoleuge.

Det område, hvor der er mest udsving i besvarelserne, er i opfattelsen af medindflydelse. En stor overvægt af besvarelserne indikerer, at der er stor bevidsthed om, at man har mulighed for betydelig indflydelse – både ift. undervisning, relationer, indhold, emner, arrangementer m.m. Dog tages den mulighed ikke op af særlig mange elever. Vi vil derfor sætte fokus på, sammen, fortsat at italesætte og iværksætte muligheder for at gøre sin indflydelse gældende. Hvad kan vi sammen gøre, og hvordan kan vi sammen sikre os, at overbygningsklasserne byder ind og tager del i deres skoleliv, når og hvor de kan?